Etikettövrigt
Läst 1537 ggr

Vad är djurskydd?

Djurskydd är ett brett begrepp som innefattar många olika slags djurfrågor, exempelvis kan det röra sig om hur man håller husdjur, hur djur används vid djurförsök, livsmedelsproduktion men även vilda djur. Gemensamt kan man säga att djurskydd strävar efter att alla djur ska ha det bra när de lever. Alla djur ska behandlas på ett sätt som främjar deras välbefinnande. Djurskydd motverkar djurplågeri genom etniska och juridiska strävanden och regelverk.

Djurskydd ska inte förväxlas med djurrätt, som i stort handlar om att det i princip är fel att hålla, använda eller döda djur oavsett anledning och oavsett hur djuren har det under sin livstid.

HISTORIK

Europa

England var ett föregångsland när det gäller djurskydd, redan i början av 1800-talet började djurskyddsfrågan att diskuteras där. England antog världens första djurskyddslag 1822 och två år senare, 1824, bildades världens första djurskyddsförening i London.

Inspirerade av arbetet i England bildades fler djurskyddsföreningar runt om i Europa och djurskyddslagar antogs i fler länder.

Sverige

Sveriges första djurskyddsförordning antogs 1857, men redan 1844 började djurskyddsfrågor diskuteras i riksdagen. Det dröjde ända tills 1907 innan även vilda djur började omfattas av förordningen. 1907 skärptes även djurskyddsförordningen, efter ett mycket uppmärksammat djurplågeri begånget av den så kallade ”kattgreven”.

Djurskyddsförordningen 1857 slog fast att det var straffbart att misshandla egna eller andras djur.

Lektor Adolf Leonard Nordvall har kommit att kallas för den svenska djurskyddsrörelsens grundare, efter att han publicerade en utredning i Pedagogisk tidskrift 1866 angående vad som kunde göras för att förhindra djurmisshandel.

Professor August Wilhelm Malm grundade den 15 december 1869 Sällskapet småfoglarnes vänner i Göteborg, vilken kom att kallas Sveriges första djurskyddsförening, trots att föreningen inte arbetade för ett allmänt djurskydd utan specifikt för fåglar. Senare kom föreningen att kallas för Göteborgs djurskyddsförening.

Året därpå, 1870, bildade lektor Nordvall en djurskyddsförening i Strängnäs, vilken hade ett mer omfattande program och är väl egentligen den förening som var först i Sverige att handla om just djurskydd i allmänhet.

1875 grundades Svenska allmänna djurskyddsföreningen, från vilken Allmänna kvinnoföreningen till djurens skydd bröt sig ur 1880 och blev helt självständigt 1885.

Prinsessan Eugenie tog 1882 initiativ och bildade Nordiska samfundet till bekämpade af det vetenskapliga djurplågeriet (numera Förbundet Djurens Rätt).

1897 sammanslöt sig de flesta svenska djurskyddsföreningarna till De svenska djurskyddsföreningarnas centralförbund, för att få större enighet i arbetet men även större genomslagskraft.

Den första djurskyddslagen i Sverige (1944:219) trädde i kraft den 1 januari 1945.

DJURSKYDD I SVERIGE

Det grundläggande i svensk djurskyddslagstiftning är 2 §
Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.”.

Djurskyddslag

Den lag som i Sverige reglerar djurskyddet är djurskyddslagen (1988:534), vilken utfärdades den 2 juni 1988. I djurskyddslagen finns övergripande villkor för hur djur som hålls i fångenskap ska behandlas. Till djurskyddslagen finns även olika föreskrifter, som mer i detalj reglerar hur de olika djurarterna bör hållas och behandlas, exempelvis hur ofta djuren minst måste ha tillsyn, hur stora ytor de minst måste ha samt även registrering av vissa djurslag samt tillstånd. Det finns även reglerat hur exempelvis djurtransporter och även hur slakt och andra avlivningar ska utföras. Den 28 november 2011 överlämnade utredaren, Värmlands landshövding Eva Eriksson, ett förslag på en ny djurskyddslag till Landsbygdsministern, Eskil Erlandsson. Utredaren föreslår bland annat förbud mot användande av djur för sexuella ändamål, åtgärder för djurskyddsproblemet med herrelösa och förvildade katter, avel som medför lidande samt även en höjning av straffskalan för vissa djurskyddsbrott. Hon vill även införa en större flexibilitet och att djurägaren får ett större ansvar. Förhoppningsvis får vi en ny djurskyddslag snart, så att vi kan lägga en över tjugo år gammal lag bakom oss.

Myndighet och tillsyn

Jordbruksverket är den centrala myndighet som har det övergripande ansvaret för att utveckla och upprätthålla djurskyddet i Sverige.
Fram till 2009 hade varje kommun ansvar för tillsynen när det gällde djurskyddsfrågor, numer är det länsstyrelsen. Beslutet att flytta tillsynsansvaret har blivit väldigt kritiserat av många inblandade av olika anledningar.

Det är djurskyddsinspektörerna som finns på länsstyrelserna som utför kontrollerna/inspektionerna. Normalt sätt ska inspektioner ske utan förvarning, det gäller speciellt om de görs på grund av inkomna anmälningar.

Ideella organisationer

I Sverige finns det även ideella organisationer som arbetar för ett stärkt djurskydd, Djurskyddet Sverige och dess underorganisationer är en av de största. Viktigt när det gäller dessa organisationer är att komma ihåg att de inte tillhör någon myndighet och således inte har någon som helst befogenhet att exempelvis omhänderta djur som far illa eller kräva att få komma in någonstans för att se hur djuren har det. De ideella organisationerna arbetar främst med informationsspridning, opinionsbildning och genom att hjälpa djur som av olika anledningar inte har någon ägare (eller där ägaren av någon omständighet inte kan ha djuret kvar).

KÄLLOR OCH LÄNKAR

Djurskyddet Ängelholm-Bjäre
Djurskyddet Sverige
Länsstyrelsen i Skåne (2012-11-12)
Jordbruksverket, djur (2012-11-12)
Djurskydd på Wikipedia (2012-11-12)

Upp till toppen